Znanstvena monografija Pravna zaštita djece od nasilja prva je cjelovita i sustavna obrada materije pravne zaštite djece od nasilja u našoj literaturi. Autorica sustavno analizira postojeći pravni okvir za zaštitu djece od nasilja na međunarodnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, kako bi, imajući u vidu svu kompleksnost nasilja nad djecom, prikazala sadržaj prava djeteta na zaštitu od svih oblika nasilja, kao i pretpostavke za uspostavu integriranog, nacionalnog sustava za zaštitu djece od nasilja. Na temelju analize djelotvornosti postojećeg pravnog okvira za zaštitu djece od nasilja autorica kreira sustavnu i cjelovitu teorijsku podlogu izučavanju problema nasilja nad djecom u Republici Hrvatskoj s aspekta zaštite ljudskih prava i prava djeteta, što uključuje cjelovit i sustavan prikaz međunarodnih obveza i nacionalnog zakonodavstva relevantnog za zaštitu djece od nasilja.

* * * 

Ova znanstvena monografija cjelovita je analiza pravne zaštite djece od nasilja u suvremenome međunarodnom, regionalnom i nacionalnom pravu Republike Hrvatske. Autorica je uspješno prikupila, sistematizirala i kritički analizirala vrlo obimnu, disperziranu građu, dajući znanstveni pregled problema kojim se bavi. Riječ je o materiji koja je, u obliku cjelovite studije s aspekta zaštite ljudskih prava i prava djeteta, prvi put obrađena u hrvatskoj međunarodnoj znanosti, a i u stranoj literaturi uglavnom su obrađeni samo neki posebni aspekti. Objavljivanje ove knjige od iznimne je važnosti za znanstvenu, stručnu i širu javnost.
Mira Lulić

Pravna zaštita djece od nasilja prva je cjelovita i sustavna obrada materije pravne zaštite djece od nasilja u našoj literaturi. Posebno se ističu suvremeni pristupi suzbijanju nasilja nad djecom, a djelo de lege ferenda rješenjima pridonosi znanstvenim i društveno-političkim raspravama. Zbog sustavnosti prikaza i analize svih relevantnih pravnih propisa, od međunarodne univerzalne i regionalne pa sve do nacionalne razine, djelo je namijenjeno znanstvenicima i pravnim praktičarima – sucima, odvjetnicima, ali i socijalnim radnicima, miriteljima, odgojiteljima, pedagozima, profesorima i učiteljima.
Davor Muhvić

Knjiga Ivane Rešetar Čulo ima kako znanstvenu tako i stručnu relevantnost u analizi nasilja nad djecom kao globalnog fenomena i društvenog poraza koji se, nažalost, odvija i bilježi u svim dijelovima svijeta, neovisno o stupnju društvenog razvoja, političkom određenju, pravnoj sigurnosti ili demografskim, nacionalnim, religijskim i socioekonomskim uvjetima pojedine provenijencije. Uz to, knjiga popunjava deficite u dostupnosti predmetne literature na hrvatskom jeziku, posebice imajući na umu interdisciplinarni i multidisciplinarni karakter fenomena nasilja nad djecom, ali i oskudnost u njegovoj sveobuhvatnoj (pravnoj) analizi na univerzalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Mario Vinković

* * *

Djeca su jedina ranjiva društvena skupina koju je, prema stavovima većine svjetskog stanovništva, opravdano i „nužno“ tjelesno kažnjavati. Nasilje nad djecom se tako relativizira. Ono što nije dopušteno učiniti odrasloj osobi, dopušteno je, pa čak i opravdano, učiniti djetetu. No tjelesno kažnjavanje samo je jedan „mali dio“ nasilja kojemu su djeca diljem svijeta izložena.
Djeca su, globalno gledajući, žrtve tjelesnog, emocionalnog i seksualnog nasilja i zanemarivanja u svom domu, školama, zajednici u kojoj žive i društvu u cjelini. Za razliku od tjelesnog kažnjavanja, neke vrste nasilja nad djecom, poput seksualnog nasilja, doživljavaju osudu i smatraju se najgorim i najtežim oblicima nasilja. Međutim kod takvih se vrsta nasilja uočava još jedan problem, a to je da, iako postoje mehanizmi i volja za eliminacijom takvog nasilja, ono dugo vremena ostaje neotkriveno, a dijete nezaštićeno.

U širem smislu, sintagma „sustav za zaštitu djece“ obuhvaća sustav koji je uspostavljen s ciljem zaštite prava djeteta općenito. U užem smislu, ova sintagma označava uži segment zaštite prava djeteta, odnosno zaštitu djece od nasilja. Sustavi za zaštitu djece razvijaju se postupno, od prvih kaznenopravnih odredbi čiji je cilj bio zaštititi djecu od najtežih oblika nasilja, do različitih suvremenih modela zaštite djece, koji uključuju različite aktere i različite faze institucionalnog odgovora na zlostavljanje i zanemarivanje djece. Preduvjet za zaštitu djece od nasilja u bilo kojoj državi, pa tako i u Republici Hrvatskoj, nacionalni je sustav za zaštitu djece.

Ivana Rešetar Čulo


  • ISBN: 978-953-369-018-6
  • Dimenzije: 170x240 mm
  • Broj stranica: 336
  • Uvez: meki
  • Godina izdanja: 2023.