Viktor Gotovac

Viktor Gotovac (1975.) diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1998.). Nakon dovršetka poslijediplomskoga znanstvenog studija iz Usporednog ustavnog prava na Pravnom fakultetu Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti (1999.) radio je kao vježbenik u odvjetničkim uredima u Zagrebu, a potom je izabran za asistenta na Katedri za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Stupanj doktora znanosti stekao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2010.), izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polje pravo, radno i socijalno pravo (2012.) te radi kao docent na Katedri za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz razvoj akademske karijere surađivao je, kao stručni savjetnik i suradnik, na više projekata Vlade Republike Hrvatske, Europske unije, Vijeća Europe, Međunarodne organizacije rada, UNDP-a, OESS-a, OECD-a, USAID-a, socijalnih partnera i dr., u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Savjetovao je izvjestiteljicu pri donošenju mišljenja Europskoga gospodarsko-socijalnog vijeća „Republika Hrvatska na putu pridruživanja Europskoj uniji“. Proveo je više postupaka mirenja i facilitacije. Sudjelovao je, kao član stručnih radnih grupa i grupa za izradu zakona te kao suautor, u izradi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih tekstova (primjerice, Zakona o radu, Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o osnovnom školstvu, Zakona o osobnom asistentu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu). Autor je i suautor više znanstvenih i stručnih članaka, kao i knjiga radno-pravne i socijalno-pravne tematike te postupaka mirenja i prava na pristup informacijama.