Martin Heidegger

Martin Heidegger (1889. – 1976.) njemački je filozof egzistencijalizma.

Jedan od najvažnijih filozofa 20. stoljeća bio je profesor u Marburgu i Freiburgu, a radio je kao asistent Edmunda Husserla, čije mjesto i nasljeđuje nakon Husserlovog umirovljenja. Neki od njegovih studenata u Marburgu su Hans-Georg Gadamer, Hannah Arendt, Karl Löwith, Gerhard Krüger, Leo Strauss, Jacob Klein, Gunther (Stern) Anders te Hans Jonas. Heideggerovo mišljenje je posvećeno pitanju o bitku. Ispitivanja egzistencije o njenoj vremenitosti, kao bitka ljudskog opstojanja, služe za pripremanje pitanja o bitku samom. Kao neprimjerene suvremenoj situaciji čovjeka i bitnom određenju mišljenja odbacuje sve tradicionalne filozofske discipline (logiku, etiku, estetiku). Heideggerovo opsežno učenje o ontologiji spada među najveće pothvate u filozofiji 20. stoljeća, a njegov kratkotrajni angažman u Hitlerovom nacional-socijalističkom pokretu 1933.-1934. (kada je imenovan za rektora u Freiburgu) predmet je trajnog interesa i rasprava, kao i Heideggerova ljubavna veza sa židovskom studenticom i kasnije glasovitom filozofkinjom Hannah Arendt tijekom 1920-ih.

Među njegovim najpoznatijim djelima izdvajaju se Bitak i vrijeme (1927), Što je metafizika? (1929), Na putu k jeziku (1959).


Izvor slike: Wikipedia/Willy Pragher - Landesarchiv Baden-Württenberg