Josip Kregar

Dr. sc. Josip Kregar redoviti je profesor u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je 1953. u Ogulinu. Njegova istraživaačka i nastavna područja su sociologija, javna uprava i ljudska prava. Gostujući je nastavnik na Sveučilištu u Grazu i Sveučilištu Yale u Sjedinjenim Državama. Predaje i na Global Campus of Human Rights. Od 2005. do 2009. bio je dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i zastupnik u Hrvatskom saboru i autor prijedloga nekoliko usvojenih zakona iz područja sprečavanja sukoba interesa, financiranja političkih stranaka i prava na dostupnost informacija.

Uz veliki broj znanstvenih knjiga i radova, objavio je i knjige političkih eseja: Protiv vjetra: mala knjiga o jedrenju i politici (2010.), Porijeklo sumnje (2012.), Prije šutnje (2016.) i Šutnja (2017.).