Ivana Rešetar Čulo

Dr. sc. Ivana Rešetar Čulo rođena je 1980. godine u Našicama. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Osijek 2004. godine. Dobitnica je godišnje nagrade „Lions cluba“ u Osijeku za najbolje studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera za 2001. godinu. Radnu karijeru započela je kao sudačka vježbenica te je 2006. godine položila pravosudni ispit. Na Poslijediplomskom specijalističkom sveučilišnom studiju „Ljudska prava“ Pravnog fakulteta Osijek 2013. je godine uspješno obranila specijalistički završni rad na temu „Prava starijih osoba u međunarodnom pravu s posebnim osvrtom na položaj starijih osoba u Republici Hrvatskoj“. Doktorirala je 2020. godine na Pravnom fakultetu Osijek obranivši disertaciju na temu „Pravna zaštita djece od nasilja u međunarodnom, regionalnom i nacionalnom pravu“. Od 2022. godine je naslovna asistentica na Katedri međunarodnopravnih, pravnoteorijskih znanosti, metodologije i tjelesne i zdravstvene kulture Pravnog fakulteta Osijek. Dominantno se bavi problematikom zaštite ljudskih prava, posebno prava djece i prava starijih osoba, zaštitom ljudskih prava u digitalno doba i problemom siromaštva i socijalne isključenosti ranjivih društvenih skupina. Objavila je više znanstvenih radova i sudjelovala na više domaćih i međunarodnih konferencija. Pravom se, osim u znanstvenom radu, bavi i u praksi.