Ivana Radačić

Ivana Radačić (1977) doktorat iz prava (područje međunarodnih prava žena) stekla je 2008. na University Collegeu u Londonu, a 2002. diplomirala je i kriminologiju na Sveučilištu u Cambridgeu. Radi kao znanstveni suradnik na području rodnih studija na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Njezini istraživački interesi tiču se feminizma i ljudskih prava, posebice aspekata ljudskih prava u sferi pravne regulacije spolova i spolnosti. Objavila je više od 20 članaka u najpriznatijim znanstvenim časopisima te je sudjelovala na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Surađuje s nizom nevladinih organizacija na području obrazovanja za ljudska prava i strateške litigacije i stručnjakinja je Vijeća Europe za ljudska prava.

Radačić je autorica studije Seksualno nasilje. Mitovi, stereotipi i pravni sustav (2014) te urednica brojnih studija, primjerice Ljudska prava žena: razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (s Jelkom Vince Pallua, 2011) te Prostitution in Croatia and Slovenia: sex workers' experiences (s Mojcom Pajnik, 2017).