Emil Heršak

Emil Heršak (1957) diplomirao je talijanistiku i antropologiju na Sveučilištu York u Torontu 1978. godine i 1979. počeo je raditi kao mladi istraživač u Centru za istraživanje migracija u Zagrebu, koji je poslije prerastao u Institut za migracije i narodnosti. Magistrirao je 1985. u općoj sociologiji na Fakultetu političkih znanosti, novinarstva i sociologije u Ljubljani. Tijekom idućih godina objavio je sve više radova o različitim antropološkim, (socio)povijesnim i lingvističkim aspektima migracije i etničnosti, što je napokon rezultiralo u studiju o predmodernom migracijama koju je obranio kao doktorsku dizertaciju 2000. godine na Odjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U međuvremenu bio je urednik (1986-1990) i glavni urednik (1990-2001) časopisa Migracijske teme (od 2000. Migracijske i etničke teme), i također urednik knjiga Leksikon migracijskoga i etničkoga nazivlja (1998) i Etničnost i povijest (1999). Objavio je preko 200 znanstvenih i stručnih radnova, i bio je u odborima važnijih međunarodnim skupova u Rusiji i Turskoj. Predavao je na postdiplomskom studiju “Povijest stanovništva” na Sveučilištu u Dubrovniku, i također na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Od 1. lipnja 2010. godine stalno je zaposlen na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Među njegovim najpoznatijim radovima ističu se Drevne seobe. Prapovijest i stari vijek (2005) i Sveta pića (s Majom Adžijom, 2013).