Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer (1788.–1860.) bio je njemački filozof, autor i sveučilišni profesor. Kritički nastavljajući filozofiju klasičnoga njemačkog idealizma, izgradio je originalnu i jedinstvenu doktrinu koja uključuje epistemologiju, metafiziku, estetiku i etiku, a naziva se filozofijom pesimizma. U svom najpoznatijem djelu Svijet kao volja i predodžba (1818.) postavio je osnovnu ideju svoje filozofije. Svijet kao beskonačan bitak predodžbi odvija se po zakonima uzročnosti, a u osnovi stoji načelo razloga, što mu daje karakter stvarnosti i razlikuje ga od sna. Problematizirajući Kantov pojam “stvari o sebi”, Schopenhauer pronalazi njegovo spoznajno objašnjenje u volji, koja je po svojoj biti metafizička i nadindividualna, bezrazložna i slijepa, bez smisla i cilja. Čovjekov je život, kao manifestacija te volje, samo beskonačna patnja i niz životnih poraza. Stoga je ovaj svijet najgori od svih mogućih svjetova. Etički smisao Schopenhauer nalazi jedino u samilosti i pomoći drugome. Bio je među prvima koji su u zapadnjačkoj filozofiji dijelili i afirmirali bitna načela istočnjačke (asketizam). Njegova druga važnija djela su: O četverostrukom korijenu načela dovoljnoga razloga; O volji u prirodi; Parerga i paralipomena i Eristička dijalektika. Kako pobjeđivati u raspravama.


Izvor slike: Wikipedia